کمترین: 
1058
بیشترین: 
1100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1087
زمان: 
3/27 19:50
قیمت کرون دانمارک امروز 27 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":1080},{"date":"1397/03/27 11:50","price":1065},{"date":"1397/03/27 12:10","price":1072},{"date":"1397/03/27 12:20","price":1066},{"date":"1397/03/27 12:30","price":1064},{"date":"1397/03/27 12:40","price":1061},{"date":"1397/03/27 12:50","price":1087},{"date":"1397/03/27 13:00","price":1073},{"date":"1397/03/27 13:10","price":1075},{"date":"1397/03/27 13:20","price":1085},{"date":"1397/03/27 13:30","price":1088},{"date":"1397/03/27 13:40","price":1058},{"date":"1397/03/27 13:50","price":1067},{"date":"1397/03/27 14:00","price":1076},{"date":"1397/03/27 14:10","price":1082},{"date":"1397/03/27 14:20","price":1086},{"date":"1397/03/27 14:40","price":1072},{"date":"1397/03/27 15:30","price":1077},{"date":"1397/03/27 15:40","price":1085},{"date":"1397/03/27 16:00","price":1084},{"date":"1397/03/27 16:10","price":1064},{"date":"1397/03/27 16:20","price":1069},{"date":"1397/03/27 16:30","price":1070},{"date":"1397/03/27 16:40","price":1100},{"date":"1397/03/27 16:50","price":1095},{"date":"1397/03/27 17:00","price":1098},{"date":"1397/03/27 17:10","price":1091},{"date":"1397/03/27 17:20","price":1088},{"date":"1397/03/27 17:30","price":1087},{"date":"1397/03/27 17:50","price":1088},{"date":"1397/03/27 18:00","price":1091},{"date":"1397/03/27 18:30","price":1090},{"date":"1397/03/27 18:40","price":1086},{"date":"1397/03/27 18:50","price":1084},{"date":"1397/03/27 19:00","price":1085},{"date":"1397/03/27 19:20","price":1084},{"date":"1397/03/27 19:40","price":1088},{"date":"1397/03/27 19:50","price":1087}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398