کمترین: 
17858
بیشترین: 
18565
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18339
زمان: 
3/27 19:50
قیمت دینار بحرین امروز 27 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 18339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":18220},{"date":"1397/03/27 11:50","price":17976},{"date":"1397/03/27 12:00","price":17978},{"date":"1397/03/27 12:10","price":18094},{"date":"1397/03/27 12:20","price":17986},{"date":"1397/03/27 12:30","price":17963},{"date":"1397/03/27 12:40","price":17907},{"date":"1397/03/27 12:50","price":18344},{"date":"1397/03/27 13:10","price":18144},{"date":"1397/03/27 13:20","price":18315},{"date":"1397/03/27 13:30","price":18362},{"date":"1397/03/27 13:40","price":17858},{"date":"1397/03/27 13:50","price":18002},{"date":"1397/03/27 14:00","price":18155},{"date":"1397/03/27 14:10","price":18270},{"date":"1397/03/27 14:20","price":18331},{"date":"1397/03/27 14:40","price":18099},{"date":"1397/03/27 15:10","price":18086},{"date":"1397/03/27 15:30","price":18176},{"date":"1397/03/27 15:40","price":18312},{"date":"1397/03/27 16:00","price":18289},{"date":"1397/03/27 16:10","price":17965},{"date":"1397/03/27 16:20","price":18039},{"date":"1397/03/27 16:30","price":18063},{"date":"1397/03/27 16:40","price":18565},{"date":"1397/03/27 16:50","price":18478},{"date":"1397/03/27 17:00","price":18530},{"date":"1397/03/27 17:10","price":18417},{"date":"1397/03/27 17:20","price":18365},{"date":"1397/03/27 17:30","price":18349},{"date":"1397/03/27 17:40","price":18339},{"date":"1397/03/27 17:50","price":18362},{"date":"1397/03/27 18:00","price":18415},{"date":"1397/03/27 18:30","price":18378},{"date":"1397/03/27 18:40","price":18323},{"date":"1397/03/27 18:50","price":18302},{"date":"1397/03/27 19:00","price":18318},{"date":"1397/03/27 19:20","price":18302},{"date":"1397/03/27 19:40","price":18362},{"date":"1397/03/27 19:50","price":18339}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398