کمترین: 
17588
بیشترین: 
18284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18062
زمان: 
3/27 19:50
قیمت ریال عمان امروز 27 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 18062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":17945},{"date":"1397/03/27 11:50","price":17704},{"date":"1397/03/27 12:00","price":17707},{"date":"1397/03/27 12:10","price":17821},{"date":"1397/03/27 12:20","price":17715},{"date":"1397/03/27 12:30","price":17637},{"date":"1397/03/27 12:50","price":18067},{"date":"1397/03/27 13:00","price":17831},{"date":"1397/03/27 13:10","price":17870},{"date":"1397/03/27 13:20","price":18038},{"date":"1397/03/27 13:30","price":18100},{"date":"1397/03/27 13:40","price":17588},{"date":"1397/03/27 13:50","price":17730},{"date":"1397/03/27 14:00","price":17880},{"date":"1397/03/27 14:10","price":17994},{"date":"1397/03/27 14:20","price":18054},{"date":"1397/03/27 14:40","price":17826},{"date":"1397/03/27 15:10","price":17813},{"date":"1397/03/27 15:30","price":17901},{"date":"1397/03/27 15:40","price":18036},{"date":"1397/03/27 16:00","price":18012},{"date":"1397/03/27 16:10","price":17694},{"date":"1397/03/27 16:20","price":17766},{"date":"1397/03/27 16:30","price":17790},{"date":"1397/03/27 16:40","price":18284},{"date":"1397/03/27 16:50","price":18199},{"date":"1397/03/27 17:00","price":18251},{"date":"1397/03/27 17:10","price":18139},{"date":"1397/03/27 17:20","price":18087},{"date":"1397/03/27 17:30","price":18072},{"date":"1397/03/27 17:40","price":18062},{"date":"1397/03/27 17:50","price":18085},{"date":"1397/03/27 18:00","price":18137},{"date":"1397/03/27 18:30","price":18113},{"date":"1397/03/27 18:40","price":18046},{"date":"1397/03/27 18:50","price":18025},{"date":"1397/03/27 19:00","price":18041},{"date":"1397/03/27 19:20","price":18025},{"date":"1397/03/27 19:40","price":18085},{"date":"1397/03/27 19:50","price":18062}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398