کمترین: 
22535
بیشترین: 
23427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23142
زمان: 
3/27 19:50
قیمت دینار کویت امروز 27 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 23142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":22992},{"date":"1397/03/27 11:50","price":22684},{"date":"1397/03/27 12:00","price":22687},{"date":"1397/03/27 12:10","price":22833},{"date":"1397/03/27 12:20","price":22697},{"date":"1397/03/27 12:30","price":22598},{"date":"1397/03/27 12:50","price":23148},{"date":"1397/03/27 13:00","price":22846},{"date":"1397/03/27 13:10","price":22896},{"date":"1397/03/27 13:20","price":23112},{"date":"1397/03/27 13:30","price":23191},{"date":"1397/03/27 13:40","price":22535},{"date":"1397/03/27 13:50","price":22717},{"date":"1397/03/27 14:00","price":22909},{"date":"1397/03/27 14:10","price":23055},{"date":"1397/03/27 14:20","price":23132},{"date":"1397/03/27 14:40","price":22840},{"date":"1397/03/27 15:10","price":22823},{"date":"1397/03/27 15:30","price":22936},{"date":"1397/03/27 15:40","price":23108},{"date":"1397/03/27 16:00","price":23078},{"date":"1397/03/27 16:10","price":22671},{"date":"1397/03/27 16:20","price":22763},{"date":"1397/03/27 16:30","price":22793},{"date":"1397/03/27 16:40","price":23427},{"date":"1397/03/27 16:50","price":23317},{"date":"1397/03/27 17:00","price":23384},{"date":"1397/03/27 17:10","price":23241},{"date":"1397/03/27 17:20","price":23175},{"date":"1397/03/27 17:30","price":23155},{"date":"1397/03/27 17:40","price":23142},{"date":"1397/03/27 17:50","price":23171},{"date":"1397/03/27 18:00","price":23238},{"date":"1397/03/27 18:30","price":23208},{"date":"1397/03/27 18:40","price":23122},{"date":"1397/03/27 18:50","price":23095},{"date":"1397/03/27 19:00","price":23115},{"date":"1397/03/27 19:20","price":23095},{"date":"1397/03/27 19:40","price":23171},{"date":"1397/03/27 19:50","price":23142}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398