کمترین: 
773
بیشترین: 
804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
794
زمان: 
3/27 19:50
قیمت کرون سوئد امروز 27 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 خرداد 1397 , 794 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":789},{"date":"1397/03/27 11:40","price":782},{"date":"1397/03/27 11:50","price":781},{"date":"1397/03/27 12:00","price":779},{"date":"1397/03/27 12:10","price":784},{"date":"1397/03/27 12:20","price":779},{"date":"1397/03/27 12:30","price":776},{"date":"1397/03/27 12:50","price":794},{"date":"1397/03/27 13:00","price":784},{"date":"1397/03/27 13:10","price":786},{"date":"1397/03/27 13:20","price":793},{"date":"1397/03/27 13:30","price":796},{"date":"1397/03/27 13:40","price":773},{"date":"1397/03/27 13:50","price":785},{"date":"1397/03/27 14:00","price":786},{"date":"1397/03/27 14:10","price":793},{"date":"1397/03/27 14:20","price":794},{"date":"1397/03/27 14:40","price":784},{"date":"1397/03/27 15:10","price":783},{"date":"1397/03/27 15:30","price":787},{"date":"1397/03/27 15:40","price":793},{"date":"1397/03/27 16:10","price":778},{"date":"1397/03/27 16:20","price":781},{"date":"1397/03/27 16:30","price":782},{"date":"1397/03/27 16:40","price":804},{"date":"1397/03/27 16:50","price":800},{"date":"1397/03/27 17:00","price":802},{"date":"1397/03/27 17:10","price":798},{"date":"1397/03/27 17:20","price":795},{"date":"1397/03/27 17:40","price":794},{"date":"1397/03/27 17:50","price":795},{"date":"1397/03/27 18:00","price":797},{"date":"1397/03/27 18:30","price":796},{"date":"1397/03/27 18:40","price":793},{"date":"1397/03/27 19:40","price":795},{"date":"1397/03/27 19:50","price":794}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399