کمترین: 
6813
بیشترین: 
7082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6996
زمان: 
3/27 19:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 6996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":6951},{"date":"1397/03/27 11:50","price":6858},{"date":"1397/03/27 12:00","price":6859},{"date":"1397/03/27 12:10","price":6903},{"date":"1397/03/27 12:20","price":6862},{"date":"1397/03/27 12:30","price":6853},{"date":"1397/03/27 12:40","price":6832},{"date":"1397/03/27 12:50","price":6998},{"date":"1397/03/27 13:10","price":6922},{"date":"1397/03/27 13:20","price":6987},{"date":"1397/03/27 13:30","price":7005},{"date":"1397/03/27 13:40","price":6813},{"date":"1397/03/27 13:50","price":6868},{"date":"1397/03/27 14:00","price":6926},{"date":"1397/03/27 14:10","price":6970},{"date":"1397/03/27 14:20","price":6993},{"date":"1397/03/27 14:40","price":6905},{"date":"1397/03/27 15:10","price":6900},{"date":"1397/03/27 15:30","price":6934},{"date":"1397/03/27 15:40","price":6986},{"date":"1397/03/27 16:00","price":6977},{"date":"1397/03/27 16:10","price":6854},{"date":"1397/03/27 16:20","price":6882},{"date":"1397/03/27 16:30","price":6891},{"date":"1397/03/27 16:40","price":7082},{"date":"1397/03/27 16:50","price":7049},{"date":"1397/03/27 17:00","price":7069},{"date":"1397/03/27 17:10","price":7026},{"date":"1397/03/27 17:20","price":7006},{"date":"1397/03/27 17:30","price":7000},{"date":"1397/03/27 17:40","price":6996},{"date":"1397/03/27 17:50","price":7005},{"date":"1397/03/27 18:00","price":7025},{"date":"1397/03/27 18:30","price":7016},{"date":"1397/03/27 18:40","price":6990},{"date":"1397/03/27 18:50","price":6982},{"date":"1397/03/27 19:00","price":6988},{"date":"1397/03/27 19:20","price":6982},{"date":"1397/03/27 19:40","price":7005},{"date":"1397/03/27 19:50","price":6996}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398