کمترین: 
5145
بیشترین: 
5349
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5284
زمان: 
3/27 19:50
قیمت دلار کانادا امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 خرداد 1397 , 5284 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":5250},{"date":"1397/03/27 11:50","price":5179},{"date":"1397/03/27 12:00","price":5180},{"date":"1397/03/27 12:10","price":5213},{"date":"1397/03/27 12:20","price":5182},{"date":"1397/03/27 12:30","price":5176},{"date":"1397/03/27 12:40","price":5160},{"date":"1397/03/27 12:50","price":5285},{"date":"1397/03/27 13:10","price":5228},{"date":"1397/03/27 13:20","price":5277},{"date":"1397/03/27 13:30","price":5291},{"date":"1397/03/27 13:40","price":5145},{"date":"1397/03/27 13:50","price":5187},{"date":"1397/03/27 14:00","price":5231},{"date":"1397/03/27 14:10","price":5264},{"date":"1397/03/27 14:20","price":5282},{"date":"1397/03/27 14:40","price":5215},{"date":"1397/03/27 15:10","price":5211},{"date":"1397/03/27 15:30","price":5237},{"date":"1397/03/27 15:40","price":5276},{"date":"1397/03/27 16:00","price":5269},{"date":"1397/03/27 16:10","price":5176},{"date":"1397/03/27 16:20","price":5198},{"date":"1397/03/27 16:30","price":5204},{"date":"1397/03/27 16:40","price":5349},{"date":"1397/03/27 16:50","price":5324},{"date":"1397/03/27 17:00","price":5339},{"date":"1397/03/27 17:10","price":5307},{"date":"1397/03/27 17:20","price":5291},{"date":"1397/03/27 17:30","price":5287},{"date":"1397/03/27 17:40","price":5284},{"date":"1397/03/27 17:50","price":5291},{"date":"1397/03/27 18:00","price":5306},{"date":"1397/03/27 18:30","price":5299},{"date":"1397/03/27 18:40","price":5279},{"date":"1397/03/27 18:50","price":5273},{"date":"1397/03/27 19:00","price":5278},{"date":"1397/03/27 19:20","price":5273},{"date":"1397/03/27 19:40","price":5291},{"date":"1397/03/27 19:50","price":5284}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398