کمترین: 
614
بیشترین: 
638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630
زمان: 
3/27 19:50
قیمت ین ژاپن امروز 27 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":626},{"date":"1397/03/27 11:50","price":618},{"date":"1397/03/27 12:10","price":622},{"date":"1397/03/27 12:20","price":618},{"date":"1397/03/27 12:30","price":617},{"date":"1397/03/27 12:40","price":615},{"date":"1397/03/27 12:50","price":630},{"date":"1397/03/27 13:00","price":622},{"date":"1397/03/27 13:10","price":624},{"date":"1397/03/27 13:20","price":629},{"date":"1397/03/27 13:30","price":631},{"date":"1397/03/27 13:40","price":614},{"date":"1397/03/27 13:50","price":619},{"date":"1397/03/27 14:00","price":624},{"date":"1397/03/27 14:10","price":628},{"date":"1397/03/27 14:20","price":630},{"date":"1397/03/27 14:40","price":622},{"date":"1397/03/27 15:30","price":625},{"date":"1397/03/27 15:40","price":629},{"date":"1397/03/27 16:10","price":617},{"date":"1397/03/27 16:20","price":620},{"date":"1397/03/27 16:30","price":621},{"date":"1397/03/27 16:40","price":638},{"date":"1397/03/27 16:50","price":635},{"date":"1397/03/27 17:00","price":637},{"date":"1397/03/27 17:10","price":633},{"date":"1397/03/27 17:20","price":631},{"date":"1397/03/27 17:40","price":630},{"date":"1397/03/27 17:50","price":631},{"date":"1397/03/27 18:00","price":633},{"date":"1397/03/27 18:30","price":632},{"date":"1397/03/27 18:40","price":630},{"date":"1397/03/27 18:50","price":629},{"date":"1397/03/27 19:40","price":631},{"date":"1397/03/27 19:50","price":630}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398