کمترین: 
1055
بیشترین: 
1096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1083
زمان: 
3/27 19:50
قیمت یوان چین امروز 27 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":1076},{"date":"1397/03/27 11:50","price":1062},{"date":"1397/03/27 12:10","price":1069},{"date":"1397/03/27 12:20","price":1062},{"date":"1397/03/27 12:30","price":1061},{"date":"1397/03/27 12:40","price":1058},{"date":"1397/03/27 12:50","price":1083},{"date":"1397/03/27 13:00","price":1069},{"date":"1397/03/27 13:10","price":1072},{"date":"1397/03/27 13:20","price":1082},{"date":"1397/03/27 13:30","price":1084},{"date":"1397/03/27 13:40","price":1055},{"date":"1397/03/27 13:50","price":1063},{"date":"1397/03/27 14:00","price":1072},{"date":"1397/03/27 14:10","price":1079},{"date":"1397/03/27 14:20","price":1083},{"date":"1397/03/27 14:40","price":1069},{"date":"1397/03/27 15:10","price":1068},{"date":"1397/03/27 15:30","price":1073},{"date":"1397/03/27 15:40","price":1081},{"date":"1397/03/27 16:00","price":1080},{"date":"1397/03/27 16:10","price":1061},{"date":"1397/03/27 16:20","price":1065},{"date":"1397/03/27 16:30","price":1067},{"date":"1397/03/27 16:40","price":1096},{"date":"1397/03/27 16:50","price":1091},{"date":"1397/03/27 17:00","price":1094},{"date":"1397/03/27 17:10","price":1088},{"date":"1397/03/27 17:20","price":1085},{"date":"1397/03/27 17:30","price":1084},{"date":"1397/03/27 17:40","price":1083},{"date":"1397/03/27 17:50","price":1084},{"date":"1397/03/27 18:00","price":1088},{"date":"1397/03/27 18:30","price":1086},{"date":"1397/03/27 18:40","price":1082},{"date":"1397/03/27 18:50","price":1081},{"date":"1397/03/27 19:00","price":1082},{"date":"1397/03/27 19:20","price":1081},{"date":"1397/03/27 19:40","price":1084},{"date":"1397/03/27 19:50","price":1083}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398