کمترین: 
1436
بیشترین: 
1493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1475
زمان: 
3/27 19:50
قیمت لیر ترکیه امروز 27 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":1466},{"date":"1397/03/27 11:40","price":1453},{"date":"1397/03/27 11:50","price":1450},{"date":"1397/03/27 12:00","price":1446},{"date":"1397/03/27 12:10","price":1455},{"date":"1397/03/27 12:20","price":1447},{"date":"1397/03/27 12:30","price":1445},{"date":"1397/03/27 12:40","price":1440},{"date":"1397/03/27 12:50","price":1476},{"date":"1397/03/27 13:00","price":1456},{"date":"1397/03/27 13:10","price":1459},{"date":"1397/03/27 13:20","price":1473},{"date":"1397/03/27 13:30","price":1477},{"date":"1397/03/27 13:40","price":1436},{"date":"1397/03/27 13:50","price":1458},{"date":"1397/03/27 14:00","price":1460},{"date":"1397/03/27 14:10","price":1473},{"date":"1397/03/27 14:20","price":1475},{"date":"1397/03/27 14:40","price":1457},{"date":"1397/03/27 15:00","price":1456},{"date":"1397/03/27 15:10","price":1455},{"date":"1397/03/27 15:30","price":1462},{"date":"1397/03/27 15:40","price":1473},{"date":"1397/03/27 16:00","price":1471},{"date":"1397/03/27 16:10","price":1445},{"date":"1397/03/27 16:20","price":1451},{"date":"1397/03/27 16:30","price":1453},{"date":"1397/03/27 16:40","price":1493},{"date":"1397/03/27 16:50","price":1486},{"date":"1397/03/27 17:00","price":1491},{"date":"1397/03/27 17:10","price":1481},{"date":"1397/03/27 17:20","price":1477},{"date":"1397/03/27 17:30","price":1476},{"date":"1397/03/27 17:40","price":1475},{"date":"1397/03/27 17:50","price":1477},{"date":"1397/03/27 18:00","price":1481},{"date":"1397/03/27 18:30","price":1479},{"date":"1397/03/27 18:40","price":1474},{"date":"1397/03/27 18:50","price":1472},{"date":"1397/03/27 19:00","price":1473},{"date":"1397/03/27 19:20","price":1472},{"date":"1397/03/27 19:40","price":1477},{"date":"1397/03/27 19:50","price":1475}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398