کمترین: 
1850
بیشترین: 
1923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1899
زمان: 
3/27 19:50
قیمت درهم امارات امروز 27 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1899 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":1887},{"date":"1397/03/27 11:50","price":1862},{"date":"1397/03/27 12:10","price":1874},{"date":"1397/03/27 12:20","price":1863},{"date":"1397/03/27 12:30","price":1860},{"date":"1397/03/27 12:40","price":1855},{"date":"1397/03/27 12:50","price":1900},{"date":"1397/03/27 13:10","price":1879},{"date":"1397/03/27 13:20","price":1897},{"date":"1397/03/27 13:30","price":1902},{"date":"1397/03/27 13:40","price":1850},{"date":"1397/03/27 13:50","price":1864},{"date":"1397/03/27 14:00","price":1880},{"date":"1397/03/27 14:10","price":1892},{"date":"1397/03/27 14:20","price":1899},{"date":"1397/03/27 14:40","price":1868},{"date":"1397/03/27 15:00","price":1875},{"date":"1397/03/27 15:10","price":1873},{"date":"1397/03/27 15:30","price":1882},{"date":"1397/03/27 15:40","price":1897},{"date":"1397/03/27 16:00","price":1894},{"date":"1397/03/27 16:10","price":1861},{"date":"1397/03/27 16:20","price":1868},{"date":"1397/03/27 16:30","price":1871},{"date":"1397/03/27 16:40","price":1923},{"date":"1397/03/27 16:50","price":1914},{"date":"1397/03/27 17:00","price":1919},{"date":"1397/03/27 17:10","price":1908},{"date":"1397/03/27 17:20","price":1902},{"date":"1397/03/27 17:30","price":1900},{"date":"1397/03/27 17:40","price":1899},{"date":"1397/03/27 17:50","price":1902},{"date":"1397/03/27 18:00","price":1907},{"date":"1397/03/27 18:30","price":1905},{"date":"1397/03/27 18:40","price":1898},{"date":"1397/03/27 18:50","price":1896},{"date":"1397/03/27 19:00","price":1897},{"date":"1397/03/27 19:20","price":1896},{"date":"1397/03/27 19:40","price":1902},{"date":"1397/03/27 19:50","price":1899}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399