کمترین: 
9021
بیشترین: 
9378
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9264
زمان: 
3/27 19:50
قیمت پوند امروز 27 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 خرداد 1397 , 9264 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":9204},{"date":"1397/03/27 11:50","price":9080},{"date":"1397/03/27 12:00","price":9082},{"date":"1397/03/27 12:10","price":9140},{"date":"1397/03/27 12:20","price":9086},{"date":"1397/03/27 12:30","price":9074},{"date":"1397/03/27 12:40","price":9046},{"date":"1397/03/27 12:50","price":9266},{"date":"1397/03/27 13:00","price":9145},{"date":"1397/03/27 13:10","price":9165},{"date":"1397/03/27 13:20","price":9252},{"date":"1397/03/27 13:30","price":9276},{"date":"1397/03/27 13:40","price":9021},{"date":"1397/03/27 13:50","price":9094},{"date":"1397/03/27 14:00","price":9171},{"date":"1397/03/27 14:10","price":9229},{"date":"1397/03/27 14:20","price":9260},{"date":"1397/03/27 14:40","price":9143},{"date":"1397/03/27 15:10","price":9136},{"date":"1397/03/27 15:30","price":9181},{"date":"1397/03/27 15:40","price":9250},{"date":"1397/03/27 16:00","price":9238},{"date":"1397/03/27 16:10","price":9075},{"date":"1397/03/27 16:20","price":9112},{"date":"1397/03/27 16:30","price":9124},{"date":"1397/03/27 16:40","price":9378},{"date":"1397/03/27 16:50","price":9334},{"date":"1397/03/27 17:00","price":9360},{"date":"1397/03/27 17:10","price":9303},{"date":"1397/03/27 17:20","price":9277},{"date":"1397/03/27 17:30","price":9269},{"date":"1397/03/27 17:40","price":9264},{"date":"1397/03/27 17:50","price":9276},{"date":"1397/03/27 18:00","price":9302},{"date":"1397/03/27 18:30","price":9290},{"date":"1397/03/27 18:40","price":9256},{"date":"1397/03/27 18:50","price":9245},{"date":"1397/03/27 19:00","price":9253},{"date":"1397/03/27 19:20","price":9245},{"date":"1397/03/27 19:40","price":9276},{"date":"1397/03/27 19:50","price":9264}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398