کمترین: 
7884
بیشترین: 
8196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8097
زمان: 
3/27 19:50
قیمت یورو امروز 27 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 خرداد 1397 , 8097 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":8044},{"date":"1397/03/27 11:50","price":7937},{"date":"1397/03/27 12:00","price":7938},{"date":"1397/03/27 12:10","price":7989},{"date":"1397/03/27 12:20","price":7941},{"date":"1397/03/27 12:30","price":7931},{"date":"1397/03/27 12:40","price":7906},{"date":"1397/03/27 12:50","price":8099},{"date":"1397/03/27 13:00","price":7993},{"date":"1397/03/27 13:10","price":8011},{"date":"1397/03/27 13:20","price":8086},{"date":"1397/03/27 13:30","price":8107},{"date":"1397/03/27 13:40","price":7884},{"date":"1397/03/27 13:50","price":7948},{"date":"1397/03/27 14:00","price":8015},{"date":"1397/03/27 14:10","price":8066},{"date":"1397/03/27 14:20","price":8093},{"date":"1397/03/27 14:40","price":7991},{"date":"1397/03/27 15:10","price":7985},{"date":"1397/03/27 15:30","price":8025},{"date":"1397/03/27 15:40","price":8085},{"date":"1397/03/27 16:00","price":8075},{"date":"1397/03/27 16:10","price":7932},{"date":"1397/03/27 16:20","price":7964},{"date":"1397/03/27 16:30","price":7975},{"date":"1397/03/27 16:40","price":8196},{"date":"1397/03/27 16:50","price":8158},{"date":"1397/03/27 17:00","price":8181},{"date":"1397/03/27 17:10","price":8131},{"date":"1397/03/27 17:20","price":8108},{"date":"1397/03/27 17:30","price":8101},{"date":"1397/03/27 17:40","price":8097},{"date":"1397/03/27 17:50","price":8107},{"date":"1397/03/27 18:00","price":8130},{"date":"1397/03/27 18:30","price":8120},{"date":"1397/03/27 18:40","price":8090},{"date":"1397/03/27 18:50","price":8080},{"date":"1397/03/27 19:00","price":8087},{"date":"1397/03/27 19:20","price":8080},{"date":"1397/03/27 19:40","price":8107},{"date":"1397/03/27 19:50","price":8097}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398