کمترین: 
890000
بیشترین: 
895000
قیمت تقلبی: 
890500
زمان: 
3/26 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 26 خرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 890500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 13:05","price":892500},{"date":"1397/03/26 13:15","price":892000},{"date":"1397/03/26 13:20","price":893000},{"date":"1397/03/26 13:35","price":891000},{"date":"1397/03/26 14:40","price":891500},{"date":"1397/03/26 15:35","price":893500},{"date":"1397/03/26 15:55","price":894500},{"date":"1397/03/26 16:15","price":895000},{"date":"1397/03/26 16:25","price":894500},{"date":"1397/03/26 16:45","price":893500},{"date":"1397/03/26 16:55","price":894000},{"date":"1397/03/26 18:05","price":893500},{"date":"1397/03/26 18:45","price":892000},{"date":"1397/03/26 18:55","price":890500},{"date":"1397/03/26 19:05","price":890000},{"date":"1397/03/26 19:55","price":890500},{"date":"1397/03/26 20:00","price":891500},{"date":"1397/03/26 20:15","price":892000},{"date":"1397/03/26 20:45","price":891500},{"date":"1397/03/26 20:55","price":892000},{"date":"1397/03/26 21:05","price":893000},{"date":"1397/03/26 21:25","price":893500},{"date":"1397/03/26 22:05","price":894000},{"date":"1397/03/26 23:25","price":892500},{"date":"1397/03/26 23:35","price":891500},{"date":"1397/03/26 23:55","price":890500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398