کمترین: 
1048900
بیشترین: 
1055500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1053300
زمان: 
3/26 22:45
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 26 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1053300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 12:45","price":1052400},{"date":"1397/03/26 13:15","price":1054600},{"date":"1397/03/26 13:20","price":1055500},{"date":"1397/03/26 15:35","price":1054600},{"date":"1397/03/26 16:55","price":1054200},{"date":"1397/03/26 17:15","price":1054600},{"date":"1397/03/26 17:45","price":1053300},{"date":"1397/03/26 18:55","price":1052900},{"date":"1397/03/26 19:00","price":1052000},{"date":"1397/03/26 19:05","price":1051100},{"date":"1397/03/26 19:25","price":1048900},{"date":"1397/03/26 20:55","price":1050700},{"date":"1397/03/26 21:25","price":1051100},{"date":"1397/03/26 21:55","price":1052400},{"date":"1397/03/26 22:25","price":1054200},{"date":"1397/03/26 22:45","price":1053300}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398