کمترین: 
22727
بیشترین: 
22972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22896
زمان: 
3/26 19:30
قیمت دینار کویت امروز 26 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 22896 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":22773},{"date":"1397/03/26 12:50","price":22727},{"date":"1397/03/26 13:20","price":22793},{"date":"1397/03/26 15:40","price":22773},{"date":"1397/03/26 17:00","price":22889},{"date":"1397/03/26 17:20","price":22899},{"date":"1397/03/26 17:50","price":22870},{"date":"1397/03/26 19:00","price":22972},{"date":"1397/03/26 19:10","price":22946},{"date":"1397/03/26 19:30","price":22896}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398