کمترین: 
915900
بیشترین: 
927400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
926600
زمان: 
3/26 22:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 26 خرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 926600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:25","price":917900},{"date":"1397/03/26 00:30","price":917800},{"date":"1397/03/26 00:35","price":917900},{"date":"1397/03/26 00:55","price":917800},{"date":"1397/03/26 12:45","price":915900},{"date":"1397/03/26 13:15","price":917800},{"date":"1397/03/26 13:20","price":918600},{"date":"1397/03/26 15:35","price":917800},{"date":"1397/03/26 16:55","price":922400},{"date":"1397/03/26 17:15","price":922800},{"date":"1397/03/26 17:45","price":921600},{"date":"1397/03/26 18:45","price":926600},{"date":"1397/03/26 18:55","price":926200},{"date":"1397/03/26 19:00","price":925400},{"date":"1397/03/26 19:05","price":924700},{"date":"1397/03/26 19:25","price":922700},{"date":"1397/03/26 20:55","price":924300},{"date":"1397/03/26 21:25","price":924700},{"date":"1397/03/26 21:55","price":925800},{"date":"1397/03/26 22:25","price":927400},{"date":"1397/03/26 22:45","price":926600}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398