کمترین: 
913200
بیشترین: 
924700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
923900
زمان: 
3/26 22:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 26 خرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 923900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:05","price":915200},{"date":"1397/03/26 00:15","price":915100},{"date":"1397/03/26 00:25","price":915200},{"date":"1397/03/26 00:55","price":915100},{"date":"1397/03/26 01:05","price":915200},{"date":"1397/03/26 01:35","price":915100},{"date":"1397/03/26 12:45","price":913200},{"date":"1397/03/26 13:15","price":915100},{"date":"1397/03/26 13:20","price":915900},{"date":"1397/03/26 15:35","price":915100},{"date":"1397/03/26 16:55","price":919800},{"date":"1397/03/26 17:15","price":920200},{"date":"1397/03/26 17:45","price":919000},{"date":"1397/03/26 18:45","price":923900},{"date":"1397/03/26 18:55","price":923500},{"date":"1397/03/26 19:00","price":922700},{"date":"1397/03/26 19:05","price":922000},{"date":"1397/03/26 19:25","price":920000},{"date":"1397/03/26 20:55","price":921600},{"date":"1397/03/26 21:25","price":922000},{"date":"1397/03/26 21:55","price":923100},{"date":"1397/03/26 22:25","price":924700},{"date":"1397/03/26 22:45","price":923900}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398