کمترین: 
1052400
بیشترین: 
1056800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1054600
زمان: 
3/25 21:35
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 25 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 1054600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 15:15","price":1056800},{"date":"1397/03/25 15:25","price":1054600},{"date":"1397/03/25 15:35","price":1055500},{"date":"1397/03/25 17:50","price":1056400},{"date":"1397/03/25 18:05","price":1055500},{"date":"1397/03/25 18:15","price":1054200},{"date":"1397/03/25 18:35","price":1052400},{"date":"1397/03/25 19:15","price":1054600},{"date":"1397/03/25 21:05","price":1053300},{"date":"1397/03/25 21:35","price":1054600}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398