کمترین: 
893500
بیشترین: 
903000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
895500
زمان: 
3/25 23:30
قیمت آبشده نقدی امروز 25 خرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 895500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 13:50","price":902500},{"date":"1397/03/25 14:45","price":901500},{"date":"1397/03/25 14:55","price":902000},{"date":"1397/03/25 15:25","price":902500},{"date":"1397/03/25 16:30","price":903000},{"date":"1397/03/25 17:50","price":901000},{"date":"1397/03/25 18:05","price":898500},{"date":"1397/03/25 18:15","price":900500},{"date":"1397/03/25 18:25","price":899000},{"date":"1397/03/25 18:35","price":897000},{"date":"1397/03/25 18:45","price":896000},{"date":"1397/03/25 18:50","price":897500},{"date":"1397/03/25 19:15","price":896500},{"date":"1397/03/25 19:25","price":897000},{"date":"1397/03/25 19:45","price":896000},{"date":"1397/03/25 19:55","price":896500},{"date":"1397/03/25 20:05","price":897500},{"date":"1397/03/25 20:15","price":895500},{"date":"1397/03/25 20:35","price":894000},{"date":"1397/03/25 20:55","price":894500},{"date":"1397/03/25 22:15","price":894000},{"date":"1397/03/25 22:25","price":893500},{"date":"1397/03/25 23:05","price":894500},{"date":"1397/03/25 23:30","price":895500}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398