کمترین: 
937900
بیشترین: 
947800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
940000
زمان: 
3/25 23:30
قیمت طلای متفرقه امروز 25 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 940000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 13:50","price":947300},{"date":"1397/03/25 14:45","price":946300},{"date":"1397/03/25 14:55","price":946800},{"date":"1397/03/25 15:25","price":947300},{"date":"1397/03/25 16:30","price":947800},{"date":"1397/03/25 17:50","price":945700},{"date":"1397/03/25 18:05","price":943100},{"date":"1397/03/25 18:15","price":945200},{"date":"1397/03/25 18:25","price":943600},{"date":"1397/03/25 18:35","price":941500},{"date":"1397/03/25 18:45","price":940500},{"date":"1397/03/25 18:50","price":942100},{"date":"1397/03/25 19:15","price":941000},{"date":"1397/03/25 19:25","price":941500},{"date":"1397/03/25 19:45","price":940500},{"date":"1397/03/25 19:55","price":941000},{"date":"1397/03/25 20:05","price":942100},{"date":"1397/03/25 20:15","price":940000},{"date":"1397/03/25 20:35","price":938400},{"date":"1397/03/25 20:55","price":938900},{"date":"1397/03/25 22:15","price":938400},{"date":"1397/03/25 22:25","price":937900},{"date":"1397/03/25 23:05","price":938900},{"date":"1397/03/25 23:30","price":940000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398