کمترین: 
3956
بیشترین: 
4014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4014
زمان: 
3/25 20:10
قیمت منات آذربایجان امروز 25 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 خرداد 1397 , 4014 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":3963},{"date":"1397/03/25 10:30","price":3964},{"date":"1397/03/25 10:50","price":3967},{"date":"1397/03/25 11:00","price":3970},{"date":"1397/03/25 11:20","price":3971},{"date":"1397/03/25 11:30","price":3970},{"date":"1397/03/25 11:40","price":3971},{"date":"1397/03/25 11:50","price":3973},{"date":"1397/03/25 12:00","price":3971},{"date":"1397/03/25 12:10","price":3973},{"date":"1397/03/25 12:20","price":3972},{"date":"1397/03/25 12:30","price":3969},{"date":"1397/03/25 12:40","price":3967},{"date":"1397/03/25 13:10","price":3964},{"date":"1397/03/25 13:20","price":3965},{"date":"1397/03/25 13:30","price":3968},{"date":"1397/03/25 13:40","price":3967},{"date":"1397/03/25 13:50","price":3969},{"date":"1397/03/25 14:10","price":3966},{"date":"1397/03/25 14:20","price":3967},{"date":"1397/03/25 14:40","price":3968},{"date":"1397/03/25 14:50","price":3971},{"date":"1397/03/25 15:20","price":3963},{"date":"1397/03/25 15:30","price":3956},{"date":"1397/03/25 15:40","price":3957},{"date":"1397/03/25 16:00","price":3956},{"date":"1397/03/25 16:10","price":3959},{"date":"1397/03/25 16:20","price":3956},{"date":"1397/03/25 16:30","price":3957},{"date":"1397/03/25 16:50","price":3960},{"date":"1397/03/25 17:00","price":3959},{"date":"1397/03/25 17:20","price":3973},{"date":"1397/03/25 17:30","price":3974},{"date":"1397/03/25 17:40","price":3976},{"date":"1397/03/25 17:50","price":3978},{"date":"1397/03/25 18:00","price":3991},{"date":"1397/03/25 18:10","price":3990},{"date":"1397/03/25 18:20","price":3986},{"date":"1397/03/25 18:30","price":3994},{"date":"1397/03/25 18:40","price":3990},{"date":"1397/03/25 19:10","price":3993},{"date":"1397/03/25 19:20","price":4002},{"date":"1397/03/25 19:30","price":4008},{"date":"1397/03/25 19:50","price":4009},{"date":"1397/03/25 20:00","price":4010},{"date":"1397/03/25 20:10","price":4014}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398