کمترین: 
208
بیشترین: 
210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
210
زمان: 
3/25 19:20
قیمت بات تایلند امروز 25 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 25 خرداد 1397 , 210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":209},{"date":"1397/03/25 13:10","price":208},{"date":"1397/03/25 13:20","price":209},{"date":"1397/03/25 15:30","price":208},{"date":"1397/03/25 17:20","price":209},{"date":"1397/03/25 18:10","price":210},{"date":"1397/03/25 18:20","price":209},{"date":"1397/03/25 18:30","price":210},{"date":"1397/03/25 18:50","price":209},{"date":"1397/03/25 19:20","price":210}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398