کمترین: 
5020
بیشترین: 
5088
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5085
زمان: 
3/25 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 خرداد 1397 , 5085 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":5038},{"date":"1397/03/25 10:30","price":5040},{"date":"1397/03/25 10:40","price":5038},{"date":"1397/03/25 10:50","price":5039},{"date":"1397/03/25 11:00","price":5038},{"date":"1397/03/25 11:20","price":5041},{"date":"1397/03/25 11:30","price":5043},{"date":"1397/03/25 11:40","price":5044},{"date":"1397/03/25 11:50","price":5045},{"date":"1397/03/25 12:00","price":5043},{"date":"1397/03/25 12:20","price":5042},{"date":"1397/03/25 12:30","price":5043},{"date":"1397/03/25 12:40","price":5039},{"date":"1397/03/25 13:00","price":5040},{"date":"1397/03/25 13:10","price":5037},{"date":"1397/03/25 13:20","price":5036},{"date":"1397/03/25 13:30","price":5041},{"date":"1397/03/25 13:40","price":5038},{"date":"1397/03/25 13:50","price":5042},{"date":"1397/03/25 14:10","price":5037},{"date":"1397/03/25 14:20","price":5041},{"date":"1397/03/25 14:40","price":5040},{"date":"1397/03/25 14:50","price":5043},{"date":"1397/03/25 15:20","price":5029},{"date":"1397/03/25 15:30","price":5020},{"date":"1397/03/25 15:40","price":5024},{"date":"1397/03/25 16:10","price":5022},{"date":"1397/03/25 16:30","price":5025},{"date":"1397/03/25 16:50","price":5029},{"date":"1397/03/25 17:00","price":5027},{"date":"1397/03/25 17:20","price":5042},{"date":"1397/03/25 17:30","price":5041},{"date":"1397/03/25 17:40","price":5044},{"date":"1397/03/25 17:50","price":5049},{"date":"1397/03/25 18:00","price":5053},{"date":"1397/03/25 18:10","price":5059},{"date":"1397/03/25 18:20","price":5049},{"date":"1397/03/25 18:30","price":5064},{"date":"1397/03/25 18:40","price":5057},{"date":"1397/03/25 18:50","price":5061},{"date":"1397/03/25 19:00","price":5053},{"date":"1397/03/25 19:10","price":5061},{"date":"1397/03/25 19:20","price":5070},{"date":"1397/03/25 19:30","price":5088},{"date":"1397/03/25 19:50","price":5086},{"date":"1397/03/25 20:00","price":5081},{"date":"1397/03/25 20:10","price":5082},{"date":"1397/03/25 20:20","price":5085}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398