کمترین: 
831
بیشترین: 
844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
844
زمان: 
3/25 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 25 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":833},{"date":"1397/03/25 11:00","price":834},{"date":"1397/03/25 11:20","price":835},{"date":"1397/03/25 11:30","price":834},{"date":"1397/03/25 12:20","price":833},{"date":"1397/03/25 12:30","price":834},{"date":"1397/03/25 12:40","price":833},{"date":"1397/03/25 12:50","price":834},{"date":"1397/03/25 13:00","price":833},{"date":"1397/03/25 13:30","price":834},{"date":"1397/03/25 13:40","price":833},{"date":"1397/03/25 13:50","price":835},{"date":"1397/03/25 14:30","price":834},{"date":"1397/03/25 14:40","price":835},{"date":"1397/03/25 15:00","price":834},{"date":"1397/03/25 15:10","price":835},{"date":"1397/03/25 15:20","price":832},{"date":"1397/03/25 15:30","price":831},{"date":"1397/03/25 15:40","price":832},{"date":"1397/03/25 16:00","price":831},{"date":"1397/03/25 16:20","price":832},{"date":"1397/03/25 16:30","price":833},{"date":"1397/03/25 17:20","price":834},{"date":"1397/03/25 17:30","price":835},{"date":"1397/03/25 17:40","price":836},{"date":"1397/03/25 18:10","price":839},{"date":"1397/03/25 18:20","price":837},{"date":"1397/03/25 18:30","price":840},{"date":"1397/03/25 18:40","price":838},{"date":"1397/03/25 18:50","price":839},{"date":"1397/03/25 19:00","price":837},{"date":"1397/03/25 19:10","price":838},{"date":"1397/03/25 19:20","price":840},{"date":"1397/03/25 19:30","price":843},{"date":"1397/03/25 19:50","price":842},{"date":"1397/03/25 20:10","price":844}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398