کمترین: 
1857
بیشترین: 
1885
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1884
زمان: 
3/25 20:20
قیمت ریال قطر امروز 25 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 خرداد 1397 , 1884 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":1860},{"date":"1397/03/25 10:30","price":1861},{"date":"1397/03/25 10:50","price":1862},{"date":"1397/03/25 11:00","price":1863},{"date":"1397/03/25 11:20","price":1864},{"date":"1397/03/25 11:30","price":1863},{"date":"1397/03/25 11:50","price":1865},{"date":"1397/03/25 12:20","price":1864},{"date":"1397/03/25 12:40","price":1863},{"date":"1397/03/25 13:00","price":1862},{"date":"1397/03/25 13:10","price":1861},{"date":"1397/03/25 13:20","price":1862},{"date":"1397/03/25 13:30","price":1863},{"date":"1397/03/25 14:10","price":1862},{"date":"1397/03/25 14:50","price":1864},{"date":"1397/03/25 15:00","price":1865},{"date":"1397/03/25 15:30","price":1857},{"date":"1397/03/25 15:40","price":1858},{"date":"1397/03/25 16:30","price":1857},{"date":"1397/03/25 16:50","price":1859},{"date":"1397/03/25 17:20","price":1865},{"date":"1397/03/25 17:40","price":1867},{"date":"1397/03/25 18:00","price":1871},{"date":"1397/03/25 18:10","price":1873},{"date":"1397/03/25 18:20","price":1868},{"date":"1397/03/25 18:30","price":1875},{"date":"1397/03/25 18:40","price":1873},{"date":"1397/03/25 18:50","price":1876},{"date":"1397/03/25 19:00","price":1873},{"date":"1397/03/25 19:10","price":1875},{"date":"1397/03/25 19:20","price":1878},{"date":"1397/03/25 19:30","price":1885},{"date":"1397/03/25 19:50","price":1884},{"date":"1397/03/25 20:00","price":1882},{"date":"1397/03/25 20:10","price":1883},{"date":"1397/03/25 20:20","price":1884}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398