کمترین: 
1805
بیشترین: 
1832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1832
زمان: 
3/25 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 25 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 خرداد 1397 , 1832 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":1809},{"date":"1397/03/25 10:50","price":1811},{"date":"1397/03/25 11:00","price":1812},{"date":"1397/03/25 11:50","price":1813},{"date":"1397/03/25 12:10","price":1812},{"date":"1397/03/25 12:30","price":1811},{"date":"1397/03/25 12:40","price":1809},{"date":"1397/03/25 13:00","price":1810},{"date":"1397/03/25 13:10","price":1808},{"date":"1397/03/25 13:30","price":1810},{"date":"1397/03/25 13:50","price":1812},{"date":"1397/03/25 14:10","price":1809},{"date":"1397/03/25 14:30","price":1810},{"date":"1397/03/25 14:50","price":1811},{"date":"1397/03/25 15:00","price":1812},{"date":"1397/03/25 15:20","price":1808},{"date":"1397/03/25 15:30","price":1805},{"date":"1397/03/25 16:20","price":1806},{"date":"1397/03/25 17:20","price":1812},{"date":"1397/03/25 17:30","price":1813},{"date":"1397/03/25 17:50","price":1814},{"date":"1397/03/25 18:00","price":1819},{"date":"1397/03/25 18:10","price":1820},{"date":"1397/03/25 18:20","price":1818},{"date":"1397/03/25 18:30","price":1820},{"date":"1397/03/25 18:40","price":1821},{"date":"1397/03/25 18:50","price":1823},{"date":"1397/03/25 19:00","price":1820},{"date":"1397/03/25 19:10","price":1823},{"date":"1397/03/25 19:20","price":1825},{"date":"1397/03/25 19:30","price":1829},{"date":"1397/03/25 20:00","price":1828},{"date":"1397/03/25 20:10","price":1831},{"date":"1397/03/25 20:20","price":1832}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398