کمترین: 
770
بیشترین: 
781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781
زمان: 
3/25 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 25 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 خرداد 1397 , 781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":775},{"date":"1397/03/25 10:40","price":774},{"date":"1397/03/25 10:50","price":776},{"date":"1397/03/25 11:00","price":775},{"date":"1397/03/25 11:40","price":776},{"date":"1397/03/25 12:00","price":775},{"date":"1397/03/25 12:40","price":774},{"date":"1397/03/25 14:50","price":775},{"date":"1397/03/25 15:20","price":770},{"date":"1397/03/25 15:30","price":771},{"date":"1397/03/25 15:40","price":772},{"date":"1397/03/25 16:00","price":770},{"date":"1397/03/25 16:20","price":771},{"date":"1397/03/25 16:30","price":772},{"date":"1397/03/25 17:00","price":773},{"date":"1397/03/25 17:50","price":774},{"date":"1397/03/25 18:10","price":776},{"date":"1397/03/25 18:20","price":775},{"date":"1397/03/25 18:30","price":776},{"date":"1397/03/25 18:40","price":774},{"date":"1397/03/25 18:50","price":775},{"date":"1397/03/25 19:00","price":774},{"date":"1397/03/25 19:10","price":776},{"date":"1397/03/25 19:20","price":778},{"date":"1397/03/25 19:30","price":780},{"date":"1397/03/25 19:50","price":779},{"date":"1397/03/25 20:00","price":778},{"date":"1397/03/25 20:10","price":781}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398