کمترین: 
6777
بیشترین: 
6897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6897
زمان: 
3/25 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 6897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":6794},{"date":"1397/03/25 10:40","price":6793},{"date":"1397/03/25 10:50","price":6795},{"date":"1397/03/25 11:00","price":6801},{"date":"1397/03/25 11:20","price":6804},{"date":"1397/03/25 11:30","price":6805},{"date":"1397/03/25 11:40","price":6802},{"date":"1397/03/25 11:50","price":6805},{"date":"1397/03/25 12:30","price":6804},{"date":"1397/03/25 12:40","price":6807},{"date":"1397/03/25 12:50","price":6803},{"date":"1397/03/25 13:00","price":6806},{"date":"1397/03/25 13:10","price":6804},{"date":"1397/03/25 13:30","price":6811},{"date":"1397/03/25 13:40","price":6810},{"date":"1397/03/25 13:50","price":6815},{"date":"1397/03/25 14:10","price":6808},{"date":"1397/03/25 14:20","price":6813},{"date":"1397/03/25 14:30","price":6810},{"date":"1397/03/25 14:40","price":6805},{"date":"1397/03/25 14:50","price":6811},{"date":"1397/03/25 15:00","price":6813},{"date":"1397/03/25 15:10","price":6812},{"date":"1397/03/25 15:20","price":6790},{"date":"1397/03/25 15:30","price":6782},{"date":"1397/03/25 15:40","price":6781},{"date":"1397/03/25 16:00","price":6780},{"date":"1397/03/25 16:10","price":6783},{"date":"1397/03/25 16:20","price":6777},{"date":"1397/03/25 16:30","price":6781},{"date":"1397/03/25 16:40","price":6782},{"date":"1397/03/25 16:50","price":6784},{"date":"1397/03/25 17:00","price":6786},{"date":"1397/03/25 17:20","price":6803},{"date":"1397/03/25 17:30","price":6810},{"date":"1397/03/25 17:40","price":6817},{"date":"1397/03/25 17:50","price":6821},{"date":"1397/03/25 18:00","price":6829},{"date":"1397/03/25 18:10","price":6848},{"date":"1397/03/25 18:20","price":6823},{"date":"1397/03/25 18:30","price":6848},{"date":"1397/03/25 18:40","price":6839},{"date":"1397/03/25 18:50","price":6846},{"date":"1397/03/25 19:00","price":6840},{"date":"1397/03/25 19:10","price":6853},{"date":"1397/03/25 19:20","price":6864},{"date":"1397/03/25 19:30","price":6889},{"date":"1397/03/25 19:50","price":6895},{"date":"1397/03/25 20:00","price":6889},{"date":"1397/03/25 20:10","price":6896},{"date":"1397/03/25 20:20","price":6897}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398