کمترین: 
4701
بیشترین: 
4769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4769
زمان: 
3/25 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 25 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 25 خرداد 1397 , 4769 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":4713},{"date":"1397/03/25 10:30","price":4716},{"date":"1397/03/25 10:40","price":4715},{"date":"1397/03/25 10:50","price":4714},{"date":"1397/03/25 11:20","price":4713},{"date":"1397/03/25 11:30","price":4715},{"date":"1397/03/25 11:40","price":4713},{"date":"1397/03/25 11:50","price":4716},{"date":"1397/03/25 12:00","price":4713},{"date":"1397/03/25 12:10","price":4708},{"date":"1397/03/25 12:20","price":4712},{"date":"1397/03/25 12:40","price":4714},{"date":"1397/03/25 12:50","price":4711},{"date":"1397/03/25 13:00","price":4712},{"date":"1397/03/25 13:10","price":4711},{"date":"1397/03/25 13:30","price":4714},{"date":"1397/03/25 13:40","price":4712},{"date":"1397/03/25 13:50","price":4714},{"date":"1397/03/25 14:10","price":4718},{"date":"1397/03/25 14:20","price":4719},{"date":"1397/03/25 14:30","price":4718},{"date":"1397/03/25 14:40","price":4717},{"date":"1397/03/25 14:50","price":4720},{"date":"1397/03/25 15:10","price":4719},{"date":"1397/03/25 15:20","price":4708},{"date":"1397/03/25 15:30","price":4701},{"date":"1397/03/25 15:40","price":4706},{"date":"1397/03/25 16:00","price":4703},{"date":"1397/03/25 16:10","price":4705},{"date":"1397/03/25 16:20","price":4704},{"date":"1397/03/25 16:30","price":4707},{"date":"1397/03/25 16:50","price":4710},{"date":"1397/03/25 17:00","price":4709},{"date":"1397/03/25 17:20","price":4723},{"date":"1397/03/25 17:40","price":4726},{"date":"1397/03/25 17:50","price":4728},{"date":"1397/03/25 18:00","price":4727},{"date":"1397/03/25 18:10","price":4741},{"date":"1397/03/25 18:20","price":4732},{"date":"1397/03/25 18:30","price":4746},{"date":"1397/03/25 18:40","price":4739},{"date":"1397/03/25 18:50","price":4746},{"date":"1397/03/25 19:00","price":4737},{"date":"1397/03/25 19:10","price":4746},{"date":"1397/03/25 19:20","price":4757},{"date":"1397/03/25 19:30","price":4768},{"date":"1397/03/25 19:50","price":4769},{"date":"1397/03/25 20:00","price":4767},{"date":"1397/03/25 20:20","price":4769}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398