کمترین: 
5050
بیشترین: 
5115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5115
زمان: 
3/25 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 25 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 25 خرداد 1397 , 5115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":5062},{"date":"1397/03/25 10:30","price":5064},{"date":"1397/03/25 10:40","price":5062},{"date":"1397/03/25 10:50","price":5063},{"date":"1397/03/25 11:00","price":5061},{"date":"1397/03/25 11:20","price":5063},{"date":"1397/03/25 11:30","price":5064},{"date":"1397/03/25 11:40","price":5063},{"date":"1397/03/25 11:50","price":5065},{"date":"1397/03/25 12:10","price":5066},{"date":"1397/03/25 12:30","price":5065},{"date":"1397/03/25 12:40","price":5062},{"date":"1397/03/25 12:50","price":5064},{"date":"1397/03/25 13:00","price":5063},{"date":"1397/03/25 13:10","price":5060},{"date":"1397/03/25 13:20","price":5061},{"date":"1397/03/25 13:30","price":5064},{"date":"1397/03/25 13:50","price":5069},{"date":"1397/03/25 14:10","price":5071},{"date":"1397/03/25 14:20","price":5072},{"date":"1397/03/25 14:30","price":5069},{"date":"1397/03/25 14:50","price":5068},{"date":"1397/03/25 15:00","price":5070},{"date":"1397/03/25 15:20","price":5061},{"date":"1397/03/25 15:30","price":5050},{"date":"1397/03/25 15:40","price":5054},{"date":"1397/03/25 16:10","price":5055},{"date":"1397/03/25 16:20","price":5054},{"date":"1397/03/25 16:30","price":5058},{"date":"1397/03/25 16:40","price":5056},{"date":"1397/03/25 16:50","price":5062},{"date":"1397/03/25 17:00","price":5061},{"date":"1397/03/25 17:20","price":5075},{"date":"1397/03/25 17:40","price":5078},{"date":"1397/03/25 17:50","price":5079},{"date":"1397/03/25 18:00","price":5077},{"date":"1397/03/25 18:10","price":5090},{"date":"1397/03/25 18:20","price":5081},{"date":"1397/03/25 18:30","price":5094},{"date":"1397/03/25 18:40","price":5087},{"date":"1397/03/25 18:50","price":5092},{"date":"1397/03/25 19:00","price":5082},{"date":"1397/03/25 19:10","price":5091},{"date":"1397/03/25 19:20","price":5103},{"date":"1397/03/25 19:30","price":5115},{"date":"1397/03/25 20:00","price":5113},{"date":"1397/03/25 20:20","price":5115}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398