کمترین: 
5149
بیشترین: 
5203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5203
زمان: 
3/25 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 25 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 خرداد 1397 , 5203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":5162},{"date":"1397/03/25 10:30","price":5164},{"date":"1397/03/25 10:40","price":5162},{"date":"1397/03/25 10:50","price":5163},{"date":"1397/03/25 11:00","price":5165},{"date":"1397/03/25 11:20","price":5166},{"date":"1397/03/25 11:30","price":5167},{"date":"1397/03/25 11:40","price":5169},{"date":"1397/03/25 11:50","price":5168},{"date":"1397/03/25 12:00","price":5166},{"date":"1397/03/25 12:10","price":5168},{"date":"1397/03/25 12:30","price":5165},{"date":"1397/03/25 12:50","price":5164},{"date":"1397/03/25 13:10","price":5162},{"date":"1397/03/25 13:20","price":5161},{"date":"1397/03/25 13:30","price":5168},{"date":"1397/03/25 13:40","price":5165},{"date":"1397/03/25 13:50","price":5167},{"date":"1397/03/25 14:10","price":5165},{"date":"1397/03/25 14:20","price":5170},{"date":"1397/03/25 14:30","price":5167},{"date":"1397/03/25 14:40","price":5163},{"date":"1397/03/25 14:50","price":5167},{"date":"1397/03/25 15:00","price":5165},{"date":"1397/03/25 15:10","price":5168},{"date":"1397/03/25 15:20","price":5155},{"date":"1397/03/25 15:30","price":5149},{"date":"1397/03/25 15:40","price":5150},{"date":"1397/03/25 16:00","price":5149},{"date":"1397/03/25 16:10","price":5150},{"date":"1397/03/25 16:20","price":5149},{"date":"1397/03/25 16:30","price":5156},{"date":"1397/03/25 16:40","price":5155},{"date":"1397/03/25 16:50","price":5162},{"date":"1397/03/25 17:00","price":5157},{"date":"1397/03/25 17:20","price":5169},{"date":"1397/03/25 17:50","price":5165},{"date":"1397/03/25 18:10","price":5184},{"date":"1397/03/25 18:20","price":5171},{"date":"1397/03/25 18:30","price":5187},{"date":"1397/03/25 18:40","price":5180},{"date":"1397/03/25 18:50","price":5189},{"date":"1397/03/25 19:00","price":5179},{"date":"1397/03/25 19:10","price":5183},{"date":"1397/03/25 19:20","price":5191},{"date":"1397/03/25 19:30","price":5203},{"date":"1397/03/25 19:50","price":5201},{"date":"1397/03/25 20:00","price":5198},{"date":"1397/03/25 20:10","price":5199},{"date":"1397/03/25 20:20","price":5203}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398