کمترین: 
611
بیشترین: 
621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
621
زمان: 
3/25 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 25 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 خرداد 1397 , 621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":612},{"date":"1397/03/25 10:50","price":611},{"date":"1397/03/25 11:00","price":612},{"date":"1397/03/25 11:30","price":613},{"date":"1397/03/25 11:40","price":612},{"date":"1397/03/25 11:50","price":613},{"date":"1397/03/25 12:40","price":614},{"date":"1397/03/25 12:50","price":613},{"date":"1397/03/25 13:00","price":614},{"date":"1397/03/25 13:20","price":613},{"date":"1397/03/25 13:30","price":614},{"date":"1397/03/25 13:50","price":615},{"date":"1397/03/25 14:10","price":613},{"date":"1397/03/25 14:30","price":614},{"date":"1397/03/25 14:40","price":613},{"date":"1397/03/25 14:50","price":614},{"date":"1397/03/25 15:20","price":613},{"date":"1397/03/25 15:30","price":612},{"date":"1397/03/25 16:00","price":611},{"date":"1397/03/25 16:10","price":612},{"date":"1397/03/25 16:20","price":611},{"date":"1397/03/25 16:50","price":612},{"date":"1397/03/25 17:20","price":613},{"date":"1397/03/25 17:30","price":614},{"date":"1397/03/25 17:40","price":615},{"date":"1397/03/25 18:10","price":617},{"date":"1397/03/25 18:20","price":615},{"date":"1397/03/25 18:30","price":618},{"date":"1397/03/25 18:40","price":616},{"date":"1397/03/25 18:50","price":617},{"date":"1397/03/25 19:00","price":616},{"date":"1397/03/25 19:10","price":618},{"date":"1397/03/25 19:20","price":619},{"date":"1397/03/25 19:30","price":621},{"date":"1397/03/25 19:50","price":620},{"date":"1397/03/25 20:20","price":621}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398