کمترین: 
1053
بیشترین: 
1066
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1065
زمان: 
3/25 20:20
قیمت یوان چین امروز 25 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 خرداد 1397 , 1065 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":1056},{"date":"1397/03/25 10:40","price":1057},{"date":"1397/03/25 11:20","price":1058},{"date":"1397/03/25 11:30","price":1057},{"date":"1397/03/25 11:40","price":1058},{"date":"1397/03/25 11:50","price":1059},{"date":"1397/03/25 12:20","price":1058},{"date":"1397/03/25 12:30","price":1059},{"date":"1397/03/25 12:40","price":1057},{"date":"1397/03/25 13:10","price":1056},{"date":"1397/03/25 13:30","price":1057},{"date":"1397/03/25 14:10","price":1056},{"date":"1397/03/25 14:30","price":1057},{"date":"1397/03/25 14:40","price":1056},{"date":"1397/03/25 14:50","price":1057},{"date":"1397/03/25 15:10","price":1058},{"date":"1397/03/25 15:20","price":1055},{"date":"1397/03/25 15:30","price":1054},{"date":"1397/03/25 16:00","price":1053},{"date":"1397/03/25 16:50","price":1055},{"date":"1397/03/25 17:00","price":1054},{"date":"1397/03/25 17:20","price":1058},{"date":"1397/03/25 17:30","price":1057},{"date":"1397/03/25 17:40","price":1058},{"date":"1397/03/25 17:50","price":1059},{"date":"1397/03/25 18:10","price":1061},{"date":"1397/03/25 18:20","price":1057},{"date":"1397/03/25 18:30","price":1062},{"date":"1397/03/25 18:40","price":1060},{"date":"1397/03/25 18:50","price":1062},{"date":"1397/03/25 19:00","price":1059},{"date":"1397/03/25 19:10","price":1060},{"date":"1397/03/25 19:20","price":1062},{"date":"1397/03/25 19:30","price":1066},{"date":"1397/03/25 20:00","price":1064},{"date":"1397/03/25 20:10","price":1066},{"date":"1397/03/25 20:20","price":1065}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398