کمترین: 
1426
بیشترین: 
1449
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1449
زمان: 
3/25 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 25 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 1449 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":1436},{"date":"1397/03/25 10:30","price":1437},{"date":"1397/03/25 11:00","price":1434},{"date":"1397/03/25 11:30","price":1432},{"date":"1397/03/25 11:40","price":1434},{"date":"1397/03/25 11:50","price":1431},{"date":"1397/03/25 12:00","price":1428},{"date":"1397/03/25 12:10","price":1429},{"date":"1397/03/25 12:20","price":1431},{"date":"1397/03/25 12:30","price":1433},{"date":"1397/03/25 12:40","price":1428},{"date":"1397/03/25 12:50","price":1429},{"date":"1397/03/25 13:10","price":1431},{"date":"1397/03/25 13:20","price":1430},{"date":"1397/03/25 13:30","price":1431},{"date":"1397/03/25 13:50","price":1434},{"date":"1397/03/25 14:30","price":1432},{"date":"1397/03/25 15:20","price":1428},{"date":"1397/03/25 15:30","price":1426},{"date":"1397/03/25 15:40","price":1427},{"date":"1397/03/25 16:00","price":1428},{"date":"1397/03/25 16:20","price":1429},{"date":"1397/03/25 16:30","price":1431},{"date":"1397/03/25 16:40","price":1433},{"date":"1397/03/25 16:50","price":1435},{"date":"1397/03/25 17:00","price":1433},{"date":"1397/03/25 17:20","price":1441},{"date":"1397/03/25 17:30","price":1439},{"date":"1397/03/25 17:40","price":1442},{"date":"1397/03/25 18:00","price":1441},{"date":"1397/03/25 18:10","price":1444},{"date":"1397/03/25 18:20","price":1443},{"date":"1397/03/25 18:30","price":1444},{"date":"1397/03/25 18:40","price":1441},{"date":"1397/03/25 18:50","price":1443},{"date":"1397/03/25 19:00","price":1439},{"date":"1397/03/25 19:10","price":1441},{"date":"1397/03/25 19:20","price":1442},{"date":"1397/03/25 19:30","price":1445},{"date":"1397/03/25 19:50","price":1446},{"date":"1397/03/25 20:10","price":1448},{"date":"1397/03/25 20:20","price":1449}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398