کمترین: 
2.968
بیشترین: 
3.026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.019
زمان: 
3/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 3.019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:32","price":2.974},{"date":"1397/03/25 01:00","price":2.973},{"date":"1397/03/25 01:32","price":2.971},{"date":"1397/03/25 02:00","price":2.97},{"date":"1397/03/25 05:08","price":2.969},{"date":"1397/03/25 05:32","price":2.968},{"date":"1397/03/25 06:32","price":2.969},{"date":"1397/03/25 07:00","price":2.983},{"date":"1397/03/25 07:32","price":2.982},{"date":"1397/03/25 08:00","price":2.983},{"date":"1397/03/25 08:32","price":2.984},{"date":"1397/03/25 09:32","price":2.982},{"date":"1397/03/25 10:32","price":2.981},{"date":"1397/03/25 11:32","price":2.978},{"date":"1397/03/25 12:00","price":2.984},{"date":"1397/03/25 13:00","price":2.99},{"date":"1397/03/25 13:32","price":2.987},{"date":"1397/03/25 14:08","price":2.99},{"date":"1397/03/25 15:00","price":2.986},{"date":"1397/03/25 15:32","price":2.992},{"date":"1397/03/25 16:00","price":2.987},{"date":"1397/03/25 16:32","price":2.99},{"date":"1397/03/25 17:00","price":3.005},{"date":"1397/03/25 18:00","price":2.999},{"date":"1397/03/25 18:32","price":3.007},{"date":"1397/03/25 19:00","price":3.023},{"date":"1397/03/25 19:32","price":3.026},{"date":"1397/03/25 20:32","price":3.024},{"date":"1397/03/25 21:00","price":3.023},{"date":"1397/03/25 21:32","price":3.018},{"date":"1397/03/25 22:00","price":3.014},{"date":"1397/03/25 23:00","price":3.022},{"date":"1397/03/25 23:32","price":3.019}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398