کمترین: 
2.0238
بیشترین: 
2.0955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0238
زمان: 
3/25 23:32
قیمت بنزین امروز 25 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 خرداد 1397 , 2.0238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:00","price":2.0925},{"date":"1397/03/25 00:32","price":2.0915},{"date":"1397/03/25 01:32","price":2.0926},{"date":"1397/03/25 02:00","price":2.0935},{"date":"1397/03/25 03:00","price":2.0945},{"date":"1397/03/25 03:32","price":2.094},{"date":"1397/03/25 04:00","price":2.0925},{"date":"1397/03/25 04:32","price":2.092},{"date":"1397/03/25 05:08","price":2.0935},{"date":"1397/03/25 05:32","price":2.092},{"date":"1397/03/25 06:00","price":2.0915},{"date":"1397/03/25 08:32","price":2.0935},{"date":"1397/03/25 09:00","price":2.0955},{"date":"1397/03/25 09:32","price":2.0925},{"date":"1397/03/25 10:00","price":2.091},{"date":"1397/03/25 11:00","price":2.0885},{"date":"1397/03/25 12:00","price":2.0875},{"date":"1397/03/25 12:32","price":2.0825},{"date":"1397/03/25 13:00","price":2.0875},{"date":"1397/03/25 13:32","price":2.0784},{"date":"1397/03/25 14:08","price":2.077},{"date":"1397/03/25 14:32","price":2.0765},{"date":"1397/03/25 15:00","price":2.0675},{"date":"1397/03/25 15:32","price":2.0661},{"date":"1397/03/25 16:00","price":2.0685},{"date":"1397/03/25 16:32","price":2.0764},{"date":"1397/03/25 17:00","price":2.0765},{"date":"1397/03/25 17:32","price":2.0709},{"date":"1397/03/25 18:00","price":2.0682},{"date":"1397/03/25 18:32","price":2.0575},{"date":"1397/03/25 19:00","price":2.0477},{"date":"1397/03/25 19:32","price":2.042},{"date":"1397/03/25 20:00","price":2.0324},{"date":"1397/03/25 20:32","price":2.0313},{"date":"1397/03/25 21:00","price":2.03},{"date":"1397/03/25 22:00","price":2.0275},{"date":"1397/03/25 22:32","price":2.0272},{"date":"1397/03/25 23:00","price":2.024},{"date":"1397/03/25 23:32","price":2.0238}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398