کمترین: 
638.88
بیشترین: 
661.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
639.63
زمان: 
3/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 639.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:00","price":660.88},{"date":"1397/03/25 05:08","price":661.63},{"date":"1397/03/25 05:32","price":661.38},{"date":"1397/03/25 06:00","price":660.38},{"date":"1397/03/25 06:32","price":660.63},{"date":"1397/03/25 07:00","price":660.13},{"date":"1397/03/25 08:32","price":660.63},{"date":"1397/03/25 09:00","price":661.38},{"date":"1397/03/25 09:32","price":660.38},{"date":"1397/03/25 10:00","price":659.88},{"date":"1397/03/25 11:00","price":659.38},{"date":"1397/03/25 11:32","price":659.5},{"date":"1397/03/25 12:00","price":659.13},{"date":"1397/03/25 12:32","price":657.63},{"date":"1397/03/25 13:00","price":658.13},{"date":"1397/03/25 13:32","price":654.88},{"date":"1397/03/25 14:08","price":654.38},{"date":"1397/03/25 15:00","price":651.75},{"date":"1397/03/25 15:32","price":652.13},{"date":"1397/03/25 16:00","price":653.38},{"date":"1397/03/25 16:32","price":655.63},{"date":"1397/03/25 17:00","price":656.38},{"date":"1397/03/25 17:32","price":655.13},{"date":"1397/03/25 18:00","price":653.88},{"date":"1397/03/25 18:32","price":650.13},{"date":"1397/03/25 19:00","price":648.38},{"date":"1397/03/25 19:32","price":646.13},{"date":"1397/03/25 20:00","price":642.63},{"date":"1397/03/25 20:32","price":640.88},{"date":"1397/03/25 21:00","price":641.13},{"date":"1397/03/25 22:00","price":640.63},{"date":"1397/03/25 23:00","price":638.88},{"date":"1397/03/25 23:32","price":639.63}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398