کمترین: 
2.0851
بیشترین: 
2.1612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.088
زمان: 
3/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 2.088 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:00","price":2.1581},{"date":"1397/03/25 00:32","price":2.1582},{"date":"1397/03/25 01:00","price":2.1588},{"date":"1397/03/25 01:32","price":2.1589},{"date":"1397/03/25 02:00","price":2.1586},{"date":"1397/03/25 03:00","price":2.1612},{"date":"1397/03/25 03:32","price":2.1605},{"date":"1397/03/25 04:00","price":2.1597},{"date":"1397/03/25 04:32","price":2.1594},{"date":"1397/03/25 05:08","price":2.1606},{"date":"1397/03/25 05:32","price":2.1602},{"date":"1397/03/25 06:00","price":2.1578},{"date":"1397/03/25 06:32","price":2.1576},{"date":"1397/03/25 07:00","price":2.1564},{"date":"1397/03/25 07:32","price":2.1567},{"date":"1397/03/25 08:32","price":2.1583},{"date":"1397/03/25 09:00","price":2.1605},{"date":"1397/03/25 09:32","price":2.1571},{"date":"1397/03/25 10:00","price":2.1561},{"date":"1397/03/25 10:32","price":2.1553},{"date":"1397/03/25 11:00","price":2.1538},{"date":"1397/03/25 11:32","price":2.1546},{"date":"1397/03/25 12:00","price":2.1536},{"date":"1397/03/25 12:32","price":2.1482},{"date":"1397/03/25 13:00","price":2.1503},{"date":"1397/03/25 13:32","price":2.1404},{"date":"1397/03/25 14:08","price":2.1374},{"date":"1397/03/25 14:32","price":2.1375},{"date":"1397/03/25 15:00","price":2.1294},{"date":"1397/03/25 15:32","price":2.1306},{"date":"1397/03/25 16:00","price":2.1353},{"date":"1397/03/25 16:32","price":2.1419},{"date":"1397/03/25 17:00","price":2.1429},{"date":"1397/03/25 17:32","price":2.1392},{"date":"1397/03/25 18:00","price":2.136},{"date":"1397/03/25 18:32","price":2.1215},{"date":"1397/03/25 19:00","price":2.113},{"date":"1397/03/25 19:32","price":2.1088},{"date":"1397/03/25 20:00","price":2.0976},{"date":"1397/03/25 20:32","price":2.0934},{"date":"1397/03/25 21:00","price":2.0929},{"date":"1397/03/25 21:32","price":2.0913},{"date":"1397/03/25 22:00","price":2.0917},{"date":"1397/03/25 22:32","price":2.0901},{"date":"1397/03/25 23:00","price":2.0851},{"date":"1397/03/25 23:32","price":2.088}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398