کمترین: 
73.32
بیشترین: 
76.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.39
زمان: 
3/25 23:32
قیمت نفت برنت امروز 25 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 73.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:00","price":75.98},{"date":"1397/03/25 00:32","price":76},{"date":"1397/03/25 01:00","price":75.94},{"date":"1397/03/25 01:32","price":75.97},{"date":"1397/03/25 02:00","price":75.95},{"date":"1397/03/25 02:32","price":75.91},{"date":"1397/03/25 03:00","price":75.92},{"date":"1397/03/25 05:08","price":76.06},{"date":"1397/03/25 05:32","price":76},{"date":"1397/03/25 06:00","price":75.88},{"date":"1397/03/25 06:32","price":75.89},{"date":"1397/03/25 07:00","price":75.81},{"date":"1397/03/25 07:32","price":75.82},{"date":"1397/03/25 08:00","price":75.83},{"date":"1397/03/25 08:32","price":75.91},{"date":"1397/03/25 09:00","price":76.03},{"date":"1397/03/25 09:32","price":75.89},{"date":"1397/03/25 10:00","price":75.9},{"date":"1397/03/25 10:32","price":75.89},{"date":"1397/03/25 11:00","price":75.86},{"date":"1397/03/25 11:32","price":75.88},{"date":"1397/03/25 12:00","price":75.84},{"date":"1397/03/25 12:32","price":75.72},{"date":"1397/03/25 13:00","price":75.8},{"date":"1397/03/25 13:32","price":75.43},{"date":"1397/03/25 14:08","price":75.33},{"date":"1397/03/25 15:00","price":75},{"date":"1397/03/25 15:32","price":74.98},{"date":"1397/03/25 16:00","price":75.22},{"date":"1397/03/25 16:32","price":75.5},{"date":"1397/03/25 17:00","price":75.52},{"date":"1397/03/25 17:32","price":75.33},{"date":"1397/03/25 18:00","price":75.08},{"date":"1397/03/25 18:32","price":74.63},{"date":"1397/03/25 19:00","price":74.31},{"date":"1397/03/25 19:32","price":74.05},{"date":"1397/03/25 20:00","price":73.47},{"date":"1397/03/25 20:32","price":73.32},{"date":"1397/03/25 21:00","price":73.4},{"date":"1397/03/25 21:32","price":73.47},{"date":"1397/03/25 22:00","price":73.43},{"date":"1397/03/25 22:32","price":73.47},{"date":"1397/03/25 23:00","price":73.32},{"date":"1397/03/25 23:32","price":73.39}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398