کمترین: 
64.64
بیشترین: 
67.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.03
زمان: 
3/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 65.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:00","price":66.98},{"date":"1397/03/25 00:32","price":66.97},{"date":"1397/03/25 01:32","price":67.03},{"date":"1397/03/25 02:00","price":67.02},{"date":"1397/03/25 03:00","price":67},{"date":"1397/03/25 03:32","price":66.97},{"date":"1397/03/25 04:00","price":66.94},{"date":"1397/03/25 04:32","price":66.96},{"date":"1397/03/25 05:08","price":67.06},{"date":"1397/03/25 05:32","price":67},{"date":"1397/03/25 06:00","price":66.94},{"date":"1397/03/25 06:32","price":66.97},{"date":"1397/03/25 07:00","price":66.94},{"date":"1397/03/25 08:00","price":66.92},{"date":"1397/03/25 08:32","price":66.98},{"date":"1397/03/25 09:00","price":67},{"date":"1397/03/25 09:32","price":66.92},{"date":"1397/03/25 11:00","price":66.89},{"date":"1397/03/25 12:00","price":66.91},{"date":"1397/03/25 12:32","price":66.83},{"date":"1397/03/25 13:00","price":66.88},{"date":"1397/03/25 13:32","price":66.72},{"date":"1397/03/25 14:08","price":66.73},{"date":"1397/03/25 14:32","price":66.77},{"date":"1397/03/25 15:00","price":66.62},{"date":"1397/03/25 15:32","price":66.66},{"date":"1397/03/25 16:00","price":66.7},{"date":"1397/03/25 16:32","price":66.88},{"date":"1397/03/25 17:00","price":66.7},{"date":"1397/03/25 17:32","price":66.67},{"date":"1397/03/25 18:00","price":66.62},{"date":"1397/03/25 18:32","price":65.94},{"date":"1397/03/25 19:00","price":65.81},{"date":"1397/03/25 19:32","price":65.36},{"date":"1397/03/25 20:00","price":64.89},{"date":"1397/03/25 20:32","price":64.64},{"date":"1397/03/25 21:00","price":64.78},{"date":"1397/03/25 21:32","price":64.94},{"date":"1397/03/25 22:00","price":64.92},{"date":"1397/03/25 22:32","price":65.03},{"date":"1397/03/25 23:00","price":64.86},{"date":"1397/03/25 23:32","price":65.03}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398