کمترین: 
6486.3
بیشترین: 
6643.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6559.4
زمان: 
3/25 22:00
قیمت بیت کوین امروز 25 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 خرداد 1397 , 6559.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:00","price":6637.5},{"date":"1397/03/25 00:30","price":6640.4},{"date":"1397/03/25 02:00","price":6643.8},{"date":"1397/03/25 03:00","price":6642.4},{"date":"1397/03/25 03:30","price":6631.4},{"date":"1397/03/25 04:00","price":6583.4},{"date":"1397/03/25 06:30","price":6577.1},{"date":"1397/03/25 07:00","price":6574.2},{"date":"1397/03/25 07:30","price":6586},{"date":"1397/03/25 09:30","price":6580.1},{"date":"1397/03/25 12:30","price":6591.5},{"date":"1397/03/25 13:00","price":6585.5},{"date":"1397/03/25 13:30","price":6553.2},{"date":"1397/03/25 14:30","price":6572.5},{"date":"1397/03/25 15:30","price":6586.1},{"date":"1397/03/25 16:00","price":6579.8},{"date":"1397/03/25 16:30","price":6531.5},{"date":"1397/03/25 17:00","price":6515.5},{"date":"1397/03/25 17:30","price":6486.3},{"date":"1397/03/25 18:00","price":6515.5},{"date":"1397/03/25 18:30","price":6508.1},{"date":"1397/03/25 19:00","price":6512.1},{"date":"1397/03/25 19:30","price":6538.9},{"date":"1397/03/25 20:30","price":6519},{"date":"1397/03/25 21:00","price":6546},{"date":"1397/03/25 21:30","price":6561},{"date":"1397/03/25 22:00","price":6559.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398