کمترین: 
1220000
بیشترین: 
1234000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1220000
زمان: 
3/24 15:12
قیمت نیم سکه امروز 24 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1220000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 12:12","price":1234000},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1233000},{"date":"1397/03/24 12:42","price":1234000},{"date":"1397/03/24 12:48","price":1233000},{"date":"1397/03/24 13:12","price":1232000},{"date":"1397/03/24 13:36","price":1230500},{"date":"1397/03/24 13:48","price":1226500},{"date":"1397/03/24 13:54","price":1225000},{"date":"1397/03/24 15:12","price":1220000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398