کمترین: 
1049
بیشترین: 
1111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1049
زمان: 
3/24 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 24 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 11:00","price":1108},{"date":"1397/03/24 11:30","price":1109},{"date":"1397/03/24 11:40","price":1111},{"date":"1397/03/24 11:50","price":1089},{"date":"1397/03/24 12:00","price":1086},{"date":"1397/03/24 12:10","price":1082},{"date":"1397/03/24 12:20","price":1075},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1079},{"date":"1397/03/24 12:50","price":1084},{"date":"1397/03/24 13:00","price":1086},{"date":"1397/03/24 13:30","price":1087},{"date":"1397/03/24 13:50","price":1078},{"date":"1397/03/24 14:00","price":1074},{"date":"1397/03/24 14:10","price":1081},{"date":"1397/03/24 14:30","price":1084},{"date":"1397/03/24 14:40","price":1083},{"date":"1397/03/24 14:50","price":1081},{"date":"1397/03/24 15:00","price":1069},{"date":"1397/03/24 15:10","price":1075},{"date":"1397/03/24 15:30","price":1069},{"date":"1397/03/24 16:00","price":1065},{"date":"1397/03/24 16:20","price":1057},{"date":"1397/03/24 16:30","price":1056},{"date":"1397/03/24 16:40","price":1060},{"date":"1397/03/24 16:50","price":1058},{"date":"1397/03/24 17:00","price":1055},{"date":"1397/03/24 17:10","price":1054},{"date":"1397/03/24 17:20","price":1052},{"date":"1397/03/24 17:30","price":1058},{"date":"1397/03/24 17:40","price":1056},{"date":"1397/03/24 18:10","price":1057},{"date":"1397/03/24 18:30","price":1054},{"date":"1397/03/24 18:40","price":1052},{"date":"1397/03/24 19:00","price":1050},{"date":"1397/03/24 19:10","price":1049},{"date":"1397/03/24 19:20","price":1050},{"date":"1397/03/24 19:50","price":1049},{"date":"1397/03/24 20:00","price":1050},{"date":"1397/03/24 20:20","price":1049}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399