کمترین: 
3895
بیشترین: 
4101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3926
زمان: 
3/24 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 24 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 3926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":4095},{"date":"1397/03/24 10:30","price":4096},{"date":"1397/03/24 11:00","price":4091},{"date":"1397/03/24 11:20","price":4090},{"date":"1397/03/24 11:30","price":4091},{"date":"1397/03/24 11:40","price":4101},{"date":"1397/03/24 11:50","price":4015},{"date":"1397/03/24 12:00","price":3991},{"date":"1397/03/24 12:20","price":3969},{"date":"1397/03/24 12:30","price":3981},{"date":"1397/03/24 12:50","price":3995},{"date":"1397/03/24 13:00","price":4006},{"date":"1397/03/24 13:10","price":4007},{"date":"1397/03/24 13:20","price":4004},{"date":"1397/03/24 13:30","price":4007},{"date":"1397/03/24 13:40","price":4005},{"date":"1397/03/24 13:50","price":3972},{"date":"1397/03/24 14:00","price":3960},{"date":"1397/03/24 14:10","price":3980},{"date":"1397/03/24 14:30","price":3995},{"date":"1397/03/24 14:40","price":3988},{"date":"1397/03/24 14:50","price":3987},{"date":"1397/03/24 15:00","price":3939},{"date":"1397/03/24 15:10","price":3961},{"date":"1397/03/24 15:30","price":3941},{"date":"1397/03/24 15:50","price":3936},{"date":"1397/03/24 16:00","price":3912},{"date":"1397/03/24 16:20","price":3895},{"date":"1397/03/24 16:30","price":3896},{"date":"1397/03/24 16:40","price":3918},{"date":"1397/03/24 16:50","price":3919},{"date":"1397/03/24 17:00","price":3918},{"date":"1397/03/24 17:10","price":3914},{"date":"1397/03/24 17:20","price":3909},{"date":"1397/03/24 17:30","price":3932},{"date":"1397/03/24 17:40","price":3939},{"date":"1397/03/24 18:00","price":3941},{"date":"1397/03/24 18:10","price":3945},{"date":"1397/03/24 18:20","price":3941},{"date":"1397/03/24 18:30","price":3936},{"date":"1397/03/24 18:40","price":3928},{"date":"1397/03/24 19:00","price":3925},{"date":"1397/03/24 19:20","price":3934},{"date":"1397/03/24 19:30","price":3929},{"date":"1397/03/24 19:50","price":3925},{"date":"1397/03/24 20:00","price":3928},{"date":"1397/03/24 20:10","price":3929},{"date":"1397/03/24 20:20","price":3926}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398