کمترین: 
207
بیشترین: 
218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
208
زمان: 
3/24 19:30
قیمت بات تایلند امروز 24 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 24 خرداد 1397 , 208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":217},{"date":"1397/03/24 11:40","price":218},{"date":"1397/03/24 11:50","price":213},{"date":"1397/03/24 12:00","price":212},{"date":"1397/03/24 12:20","price":211},{"date":"1397/03/24 12:50","price":212},{"date":"1397/03/24 13:50","price":211},{"date":"1397/03/24 14:00","price":210},{"date":"1397/03/24 14:10","price":211},{"date":"1397/03/24 14:30","price":212},{"date":"1397/03/24 15:00","price":209},{"date":"1397/03/24 15:10","price":210},{"date":"1397/03/24 15:30","price":209},{"date":"1397/03/24 16:00","price":208},{"date":"1397/03/24 16:20","price":207},{"date":"1397/03/24 16:40","price":208},{"date":"1397/03/24 17:20","price":207},{"date":"1397/03/24 17:30","price":209},{"date":"1397/03/24 18:40","price":208},{"date":"1397/03/24 19:20","price":209},{"date":"1397/03/24 19:30","price":208}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398