کمترین: 
1672
بیشترین: 
1760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1687
زمان: 
3/24 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1687 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":1757},{"date":"1397/03/24 10:30","price":1758},{"date":"1397/03/24 11:00","price":1756},{"date":"1397/03/24 11:40","price":1760},{"date":"1397/03/24 11:50","price":1728},{"date":"1397/03/24 12:00","price":1718},{"date":"1397/03/24 12:10","price":1712},{"date":"1397/03/24 12:20","price":1703},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1709},{"date":"1397/03/24 12:40","price":1708},{"date":"1397/03/24 12:50","price":1715},{"date":"1397/03/24 13:00","price":1721},{"date":"1397/03/24 13:20","price":1720},{"date":"1397/03/24 13:30","price":1722},{"date":"1397/03/24 13:40","price":1721},{"date":"1397/03/24 13:50","price":1706},{"date":"1397/03/24 14:00","price":1701},{"date":"1397/03/24 14:10","price":1710},{"date":"1397/03/24 14:30","price":1716},{"date":"1397/03/24 14:40","price":1712},{"date":"1397/03/24 14:50","price":1711},{"date":"1397/03/24 15:00","price":1691},{"date":"1397/03/24 15:10","price":1702},{"date":"1397/03/24 15:30","price":1693},{"date":"1397/03/24 15:50","price":1692},{"date":"1397/03/24 16:00","price":1685},{"date":"1397/03/24 16:20","price":1672},{"date":"1397/03/24 16:30","price":1673},{"date":"1397/03/24 16:40","price":1682},{"date":"1397/03/24 16:50","price":1683},{"date":"1397/03/24 17:10","price":1680},{"date":"1397/03/24 17:20","price":1677},{"date":"1397/03/24 17:30","price":1688},{"date":"1397/03/24 17:40","price":1690},{"date":"1397/03/24 18:00","price":1691},{"date":"1397/03/24 18:10","price":1692},{"date":"1397/03/24 18:20","price":1693},{"date":"1397/03/24 18:30","price":1689},{"date":"1397/03/24 18:40","price":1685},{"date":"1397/03/24 19:00","price":1686},{"date":"1397/03/24 19:20","price":1690},{"date":"1397/03/24 19:30","price":1688},{"date":"1397/03/24 19:50","price":1685},{"date":"1397/03/24 20:00","price":1687},{"date":"1397/03/24 20:10","price":1688},{"date":"1397/03/24 20:20","price":1687}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398