کمترین: 
848
بیشترین: 
894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
855
زمان: 
3/24 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 24 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":892},{"date":"1397/03/24 11:00","price":891},{"date":"1397/03/24 11:40","price":894},{"date":"1397/03/24 11:50","price":874},{"date":"1397/03/24 12:00","price":872},{"date":"1397/03/24 12:10","price":869},{"date":"1397/03/24 12:20","price":864},{"date":"1397/03/24 12:30","price":867},{"date":"1397/03/24 12:50","price":870},{"date":"1397/03/24 13:00","price":872},{"date":"1397/03/24 13:30","price":873},{"date":"1397/03/24 13:40","price":872},{"date":"1397/03/24 13:50","price":865},{"date":"1397/03/24 14:00","price":862},{"date":"1397/03/24 14:10","price":867},{"date":"1397/03/24 14:30","price":870},{"date":"1397/03/24 14:40","price":869},{"date":"1397/03/24 14:50","price":868},{"date":"1397/03/24 15:00","price":858},{"date":"1397/03/24 15:10","price":863},{"date":"1397/03/24 15:30","price":858},{"date":"1397/03/24 15:50","price":857},{"date":"1397/03/24 16:00","price":854},{"date":"1397/03/24 16:20","price":848},{"date":"1397/03/24 16:40","price":854},{"date":"1397/03/24 16:50","price":855},{"date":"1397/03/24 17:00","price":854},{"date":"1397/03/24 17:10","price":852},{"date":"1397/03/24 17:20","price":851},{"date":"1397/03/24 17:30","price":857},{"date":"1397/03/24 18:00","price":858},{"date":"1397/03/24 18:30","price":857},{"date":"1397/03/24 18:40","price":856},{"date":"1397/03/24 19:00","price":854},{"date":"1397/03/24 19:10","price":855},{"date":"1397/03/24 19:20","price":857},{"date":"1397/03/24 19:30","price":856},{"date":"1397/03/24 19:50","price":854},{"date":"1397/03/24 20:00","price":855}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398