کمترین: 
4996
بیشترین: 
5251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5015
زمان: 
3/24 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 خرداد 1397 , 5015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":5244},{"date":"1397/03/24 10:40","price":5243},{"date":"1397/03/24 11:00","price":5238},{"date":"1397/03/24 11:20","price":5235},{"date":"1397/03/24 11:30","price":5237},{"date":"1397/03/24 11:40","price":5251},{"date":"1397/03/24 11:50","price":5158},{"date":"1397/03/24 12:00","price":5129},{"date":"1397/03/24 12:10","price":5111},{"date":"1397/03/24 12:20","price":5084},{"date":"1397/03/24 12:30","price":5100},{"date":"1397/03/24 12:40","price":5099},{"date":"1397/03/24 12:50","price":5118},{"date":"1397/03/24 13:00","price":5133},{"date":"1397/03/24 13:10","price":5135},{"date":"1397/03/24 13:20","price":5130},{"date":"1397/03/24 13:30","price":5137},{"date":"1397/03/24 13:40","price":5133},{"date":"1397/03/24 13:50","price":5091},{"date":"1397/03/24 14:00","price":5075},{"date":"1397/03/24 14:10","price":5103},{"date":"1397/03/24 14:30","price":5122},{"date":"1397/03/24 14:40","price":5115},{"date":"1397/03/24 14:50","price":5111},{"date":"1397/03/24 15:00","price":5052},{"date":"1397/03/24 15:10","price":5081},{"date":"1397/03/24 15:30","price":5053},{"date":"1397/03/24 15:50","price":5049},{"date":"1397/03/24 16:00","price":5033},{"date":"1397/03/24 16:20","price":4996},{"date":"1397/03/24 16:30","price":4998},{"date":"1397/03/24 16:40","price":5020},{"date":"1397/03/24 16:50","price":5023},{"date":"1397/03/24 17:00","price":5019},{"date":"1397/03/24 17:10","price":5013},{"date":"1397/03/24 17:20","price":5006},{"date":"1397/03/24 17:30","price":5036},{"date":"1397/03/24 17:40","price":5041},{"date":"1397/03/24 18:00","price":5044},{"date":"1397/03/24 18:10","price":5042},{"date":"1397/03/24 18:20","price":5043},{"date":"1397/03/24 18:30","price":5032},{"date":"1397/03/24 18:40","price":5018},{"date":"1397/03/24 19:00","price":5015},{"date":"1397/03/24 19:20","price":5025},{"date":"1397/03/24 19:30","price":5020},{"date":"1397/03/24 19:40","price":5017},{"date":"1397/03/24 19:50","price":5011},{"date":"1397/03/24 20:00","price":5016},{"date":"1397/03/24 20:10","price":5018},{"date":"1397/03/24 20:20","price":5015}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398