کمترین: 
829
بیشترین: 
875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
830
زمان: 
3/24 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 24 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":875},{"date":"1397/03/24 10:30","price":874},{"date":"1397/03/24 10:40","price":875},{"date":"1397/03/24 10:50","price":874},{"date":"1397/03/24 11:00","price":873},{"date":"1397/03/24 11:20","price":872},{"date":"1397/03/24 11:30","price":873},{"date":"1397/03/24 11:40","price":875},{"date":"1397/03/24 11:50","price":860},{"date":"1397/03/24 12:00","price":856},{"date":"1397/03/24 12:10","price":853},{"date":"1397/03/24 12:20","price":847},{"date":"1397/03/24 12:30","price":851},{"date":"1397/03/24 12:50","price":853},{"date":"1397/03/24 13:00","price":856},{"date":"1397/03/24 13:10","price":855},{"date":"1397/03/24 13:20","price":854},{"date":"1397/03/24 13:30","price":855},{"date":"1397/03/24 13:40","price":856},{"date":"1397/03/24 13:50","price":849},{"date":"1397/03/24 14:00","price":847},{"date":"1397/03/24 14:10","price":851},{"date":"1397/03/24 14:30","price":854},{"date":"1397/03/24 14:40","price":853},{"date":"1397/03/24 14:50","price":852},{"date":"1397/03/24 15:00","price":842},{"date":"1397/03/24 15:10","price":846},{"date":"1397/03/24 15:30","price":842},{"date":"1397/03/24 15:50","price":841},{"date":"1397/03/24 16:00","price":839},{"date":"1397/03/24 16:20","price":833},{"date":"1397/03/24 16:30","price":834},{"date":"1397/03/24 16:40","price":837},{"date":"1397/03/24 16:50","price":835},{"date":"1397/03/24 17:00","price":834},{"date":"1397/03/24 17:10","price":833},{"date":"1397/03/24 17:20","price":832},{"date":"1397/03/24 17:30","price":837},{"date":"1397/03/24 17:40","price":835},{"date":"1397/03/24 18:00","price":836},{"date":"1397/03/24 18:10","price":837},{"date":"1397/03/24 18:20","price":835},{"date":"1397/03/24 18:30","price":834},{"date":"1397/03/24 18:40","price":832},{"date":"1397/03/24 19:00","price":831},{"date":"1397/03/24 19:10","price":830},{"date":"1397/03/24 19:20","price":831},{"date":"1397/03/24 19:50","price":829},{"date":"1397/03/24 20:00","price":831},{"date":"1397/03/24 20:20","price":830}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398